Zastupování před soudy a jinými správními orgány


  • zastupování před všemi soudy v ČR ve věcech občanskoprávních, pracovních, rodinných, obchodních i trestněprávních – sepsání žalob, návrhů, dohod, řádných a mimořádných opravných prostředků
  • zastupování v exekučním řízení – návrh na pověření k provedení exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce apod.
  • zastupování před správními orgány a orgány činnými v trestním řízení
  • zastupování v přestupkovém řízení – oznámení o přestupku, opravné prostředky apod.
  • zastupování před správními soudy – sepsání správní žaloby, opravných prostředků apod.
  • zastupování v řízení o dovolání před Nejvyšším soudem ČR
  • zastupování v řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem
  • zastupování v rozhodčím řízení