Právo nemovitostí

  • komplexní příprava dokumentace pro koupi a prodej nemovitostí, včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet zřízený pouze za tímto účelem
  • sepis a revize kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, směnné smlouvy, smlouvy o převodu vlastnictví jednotky apod.
  • podání návrhů a zastupování před katastrálním úřadem
  • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů) a jejich vypořádání
  • sepis a revize nájemní a podnájemní smlouvy bytových a nebytových prostor
  • zřízení služebností – věcného břemene (např. práva doživotního užívání nemovitosti, právo průjezdu přes pozemek apod.), předkupního práva a zástavního práva
  • bytové spoluvlastnictví, příprava prohlášení vlastníka, vymezení bytových jednotek v budově, sepis stanov SVJ