Občanské právo (včetně obchodního práva)

 • závazkové právo – sepis občanskoprávních smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouvy o prodeji závodu, pacht, zápůjčka, mandátní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky, leasingová smlouva, smlouvy o úvěru, přepravní smlouvy, licenční smlouva, innominátní smlouvy apod.), právní rozbor a revize smluv, sepis dodatků
 • změny v obsahu závazků, zajištění a zánik závazků
 • vymáhání pohledávek soudní i smírnou cestou
 • zastupování při jednání s protistranou
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • sepis žalob, návrhů, dohod, platebních rozkazů, směnečných platebních rozkazů, řádných a mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost), ústavní stížnosti
 • věcná práva – vlastnické právo (včetně spoluvlastnictví a společného jmění manželů a jejich vypořádání), služebnosti (věcná břemena), zástavní právo, podzástavní právo, zadržovací právo, předkupní právo
 • závazkové právo deliktní (odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, odpovědnost za vady )
 • problematika dědického práva (závěť, vydědění, odmítnutí dědictví apod.)
 • ochrana spotřebitele
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu
 • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení (konkursu), zastupování v insolvenčním (konkursním) řízení